Thông tư 21/2018/TT-BCT: Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử


Còn hiệu lực
21/2018/TT-BCT
Thông tư sửa đổi một số ...
20-08-2018
18-10-2018
Thông tư
Bộ Công Thương
Cao Quốc Hưng
Thứ trưởng


Kết nối mạng xã hội