Thông tư 12/2018/TT-BCT: Thông tư: Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương


Còn hiệu lực
12/2018/TT-BCT
Thông tư: Quy định chi tiết ...
15-06-2018
15-06-2018
Thông tư
Bộ Công Thương
Trần Tuấn Anh
Bộ trưởng


Kết nối mạng xã hội