Thông tư 17/2017/TT-BCT: Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về khu (điểm) chợ biên giới tại Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa


Còn hiệu lực
17/2017/TT-BCT
Thông tư hướng dẫn thực hiện ...
19-09-2017
01-12-2017
Thông tư
Bộ Công Thương
Trần Tuấn Anh
Bộ trưởng


Kết nối mạng xã hội