Quyết định 34/2018/QĐ-TTg: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương


Còn hiệu lực
34/2018/QĐ-TTg
Quyết định của Thủ tướng Chính ...
10-08-2018
10-08-2018
Quyết định
Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng


Kết nối mạng xã hội