Danh sách cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Quận/huyện


Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 35)

 • Số đăng ký: 13
 • Ngày cấp: 03-02-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Yến Toàn Ngân

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Yến Toàn Ngân
 • Số đăng ký: 29
 • Ngày cấp: 05-04-2016
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Nam Nguyên

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Nam Nguyên
 • Số đăng ký: 288
 • Ngày cấp: 20-03-2014
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Thiên Lâm

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Thiên Lâm
 • Số đăng ký: 16
 • Ngày cấp: 27-01-2016
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 58)

 • Số đăng ký: 319
 • Ngày cấp: 17-10-2014
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Bảo Kiệt Hưng Thịnh

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Bảo Kiệt Hưng Thịnh
 • Số đăng ký: 93
 • Ngày cấp: 23-11-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Tâm Phương

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Tâm Phương
 • Số đăng ký: 252
 • Ngày cấp: 20-08-2013
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Chi Nhánh Công Ty CP Xăng Dầu Dầu Khí Pv Oil Miền Trung Tại Gia Lai (Cửa hàng Chư Sê 3)

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Chi Nhánh Công Ty CP Xăng Dầu Dầu Khí Pv Oil Miền Trung Tại Gia Lai
 • Số đăng ký: 95
 • Ngày cấp: 13-01-2016
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tín Nhiệm - Cửa hàng Chư Sê

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Tín Nhiệm
 • Số đăng ký: 304
 • Ngày cấp: 30-07-2014
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Hiếu Nghĩa

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Hiếu Nghĩa
 • Số đăng ký: 302
 • Ngày cấp: 07-10-2014
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Chi Nhánh Công Ty CP Xăng Dầu Dầu Khí Pv Oil Miền Trung Tại Gia Lai (Cửa hàng Chư Sê 2)

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Chi Nhánh Công Ty CP Xăng Dầu Dầu Khí Pv Oil Miền Trung Tại Gia Lai
 • Số đăng ký: 41
 • Ngày cấp: 18-05-2015
 • Loại hình công ty: Công ty Hợp danh

Chi Nhánh Công Ty CP Xăng Dầu Dầu Khí Pv Oil Miền Trung Tại Gia Lai (Cửa hàng Ia Pal)

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Chi Nhánh Công Ty CP Xăng Dầu Dầu Khí Pv Oil Miền Trung Tại Gia Lai
 • Số đăng ký: 44
 • Ngày cấp: 09-07-2016
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 64)

 • Số đăng ký: 2
 • Ngày cấp: 01-09-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Hiền Hòa - Cửa hàng 298

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Hiền Hòa
 • Số đăng ký: 24
 • Ngày cấp: 14-03-2016
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Quang Anh (Cửa hàng Chư Sê)

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Quang Anh
 • Số đăng ký: 105
 • Ngày cấp: 04-01-2008
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Tân Hùng

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Tân Hùng
 • Số đăng ký: 306
 • Ngày cấp: 08-01-2014
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 22)

 • Số đăng ký: 46
 • Ngày cấp: 24-05-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Hưng Long - Cửa hàng 02

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH Hưng Long Gia Lai
 • Số đăng ký: 11
 • Ngày cấp: 24-02-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Nhật Mai

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Nhật Mai
 • Số đăng ký: 22
 • Ngày cấp: 29-03-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên (Cửa hàng 81)

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên
 • Số đăng ký: 11
 • Ngày cấp: 18-11-2014
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước