Danh sách cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Quận/huyện


Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 60)

 • Số đăng ký: 19
 • Ngày cấp: 16-12-2014
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Thuận Thân

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Thuận Thân
 • Số đăng ký: 312
 • Ngày cấp: 09-10-2014
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Cửa hàng xăng dầu - DNTN Lý Việt Nam

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Lý Việt Nam
 • Số đăng ký: 284
 • Ngày cấp: 03-12-2014
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Cát Mỹ

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Cát Mỹ
 • Số đăng ký: 275
 • Ngày cấp: 18-12-2013
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH MTV Trí Tiên

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Trí Tiên
 • Số đăng ký: 30
 • Ngày cấp: 04-04-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Tiến Thành

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Tiến Thành
 • Số đăng ký: 262
 • Ngày cấp: 18-10-2013
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Đức Sang

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Đức Sang
 • Số đăng ký: 43
 • Ngày cấp: 30-08-2016
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH MTV Vân Dung Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Vân Dung Gia Lai
 • Số đăng ký: 21
 • Ngày cấp: 03-09-2016
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Chi Nhánh Công Ty CP Xăng Dầu Dầu Khí Pv Oil Miền Trung Tại Gia Lai (Cửa hàng Chư Prông)

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Chi Nhánh Công Ty CP Xăng Dầu Dầu Khí Pv Oil Miền Trung Tại Gia Lai
 • Số đăng ký: 50
 • Ngày cấp: 18-10-2017
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

DNTN Long Phong

 • Quận/huyện: Huyện Chư Prông
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Long Phong
 • Số đăng ký: 251
 • Ngày cấp: 08-12-2013
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH MTV xăng dầu Lâm Sơn

 • Quận/huyện: Huyện Chư Pưh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV xăng dầu Lâm Sơn
 • Số đăng ký: 57
 • Ngày cấp: 30-12-2016
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên (Cửa hàng 89)

 • Quận/huyện: Huyện Chư Pưh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên
 • Số đăng ký: 33
 • Ngày cấp: 06-08-2016
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước

Chi Nhánh Công Ty CP Xăng Dầu Dầu Khí Pv Oil Miền Trung Tại Gia Lai (Cửa hàng Chư Pưh)

 • Quận/huyện: Huyện Chư Pưh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Chi Nhánh Công Ty CP Xăng Dầu Dầu Khí Pv Oil Miền Trung Tại Gia Lai
 • Số đăng ký: 21
 • Ngày cấp: 19-12-2014
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

DNTN Phương Lâm

 • Quận/huyện: Huyện Chư Pưh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Phương Lâm
 • Số đăng ký: 243
 • Ngày cấp: 24-05-2013
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Tường Vi

 • Quận/huyện: Huyện Chư Pưh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Tường Vi
 • Số đăng ký: 75
 • Ngày cấp: 19-10-2018
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH vận tải Bắc Nam (Cửa hàng số 05)

 • Quận/huyện: Huyện Chư Pưh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH vận tải Bắc Nam
 • Số đăng ký: 27
 • Ngày cấp: 29-01-2015
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Linh Nguyên - Cửa hàng 02

 • Quận/huyện: Huyện Chư Pưh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Linh Nguyên
 • Số đăng ký: 241
 • Ngày cấp: 22-05-2013
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty CP xăng dầu dầu khí Phú Yên tại Gia Lai (Cửa hàng Phú An)

 • Quận/huyện: Huyện Chư Pưh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP xăng dầu dầu khí Phú Yên tại Gia Lai
 • Số đăng ký: 32
 • Ngày cấp: 16-04-2018
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Công ty TNHH MTV Bá Hiền

 • Quận/huyện: Huyện Chư Pưh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Bá Hiền
 • Số đăng ký: 66
 • Ngày cấp: 21-08-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Tâm Phương

 • Quận/huyện: Huyện Chư Sê
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Tâm Phương
 • Số đăng ký: 113
 • Ngày cấp: 20-12-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH