Danh sách cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Quận/huyện


Công ty TNHH MTV Đạt Đại

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Đạt Đại
 • Số đăng ký: 13
 • Ngày cấp: 02-12-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Mỹ Đạt Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Mỹ Đạt Gia Lai
 • Số đăng ký: 86
 • Ngày cấp: 11-10-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Chi nhánh DNTN Xuân Hòa

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Xuân Hòa
 • Số đăng ký: 25
 • Ngày cấp: 29-05-2017
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH MTV Năng lượng Hoài Phương Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Năng lượng Hoài Phương Gia Lai
 • Số đăng ký: 39
 • Ngày cấp: 28-07-2016
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên (Cửa hàng 85)

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên
 • Số đăng ký: 12
 • Ngày cấp: 18-11-2014
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 36)

 • Số đăng ký: 15
 • Ngày cấp: 14-03-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty CP xăng dầu bất động sản Tiến Thành Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP xăng dầu bất động sản Tiến Thành Gia Lai
 • Số đăng ký: 31
 • Ngày cấp: 20-05-2016
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên (Cửa hàng 75)

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên
 • Số đăng ký: 7
 • Ngày cấp: 18-11-2014
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 45)

 • Số đăng ký: 26
 • Ngày cấp: 26-01-2015
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên (Cửa hàng 774)

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên
 • Số đăng ký: 74
 • Ngày cấp: 10-10-2018
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước

Công ty TNHH MTV Quốc Bảo Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Quốc Bảo Gia Lai
 • Số đăng ký: 79
 • Ngày cấp: 27-10-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên (Cửa hàng 773)

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên
 • Số đăng ký: 87
 • Ngày cấp: 14-11-2017
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước

Cửa hàng xăng dầu - Công ty TNHH Tiến Thoa Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Chư Păh
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH Tiến Thoa Gia Lai
 • Số đăng ký: 313
 • Ngày cấp: 18-09-2014
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 25)

 • Số đăng ký: 84
 • Ngày cấp: 11-07-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 12)

 • Số đăng ký: 53
 • Ngày cấp: 21-09-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (CH 08)

 • Số đăng ký: 52
 • Ngày cấp: 21-09-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH