Danh sách cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Quận/huyện


Cửa hàng 01 - DNTN Thuận Thảo

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Thuận Thảo
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Cửa hàng 47 - Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước

Cửa hàng xăng dầu - Công ty TNHH Anh Khang

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Anh Khang
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty CP vật tư Nông Nghiệp Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP vật tư Nông Nghiệp Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng xăng dầu Yên Thế - PV Oil Tại Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Chi Nhánh Công Ty CP Xăng Dầu Dầu Khí Pv Oil Miền Trung Tại Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Công ty CP Dịch vụ Vận Tải Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP Dịch vụ Vận Tải Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

DNTN Lê Hậu

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Lê Hậu
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Nguyễn Văn Tạo

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Nguyễn Văn Tạo
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Cửa hàng số 63 - Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng số 17 - Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng số 05 - Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Tín Nhiệm (Cửa hàng 2)

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Tín Nhiệm
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Tín Nhiệm (Cửa hàng 1)

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Tín Nhiệm
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Cửa hàng số 04 - Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng số 01 - Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Thu Uyên

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Thu Uyên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Hiếu Ngọc - Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Hiếu Ngọc - Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Cửa hàng xăng dầu Bắc Biển Hồ - PV Oil Tại Gia Lai

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Chi Nhánh Công Ty CP Xăng Dầu Dầu Khí Pv Oil Miền Trung Tại Gia Lai
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng số 24 - Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng 46 - Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên

 • Quận/huyện: Thành phố Pleiku
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước