Danh sách cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Quận/huyện


Công ty TNHH MTV Ngọc Ánh Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Ngọc Ánh Gia Lai
 • Số đăng ký: 44
 • Ngày cấp: 24-08-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Chi nhánh DNTN Thanh Nga (Cửa hàng 04)

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Thanh Nga
 • Số đăng ký: 88
 • Ngày cấp: 01-12-2016
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tín Nhiệm

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Tín Nhiệm
 • Số đăng ký: 4
 • Ngày cấp: 11-06-2014
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Thanh Nga (Cửa hàng 01)

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Thanh Nga
 • Số đăng ký: 74
 • Ngày cấp: 25-10-2017
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Cửa hàng xăng dầu - DNTN Thu Minh

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Thu Minh
 • Số đăng ký: 127
 • Ngày cấp: 11-05-2012
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Cửa hàng xăng dầu Anh Nhật (Cửa hàng 02)

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Cửa hàng xăng dầu Anh Nhật
 • Số đăng ký: 21
 • Ngày cấp: 22-03-2018
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Cửa hàng xăng dầu Anh Nhật (Cửa hàng 01)

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Cửa hàng xăng dầu Anh Nhật
 • Số đăng ký: 20
 • Ngày cấp: 22-03-2018
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Công ty TNHH MTV Tín Nhiệm

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Tín Nhiệm
 • Số đăng ký: 305
 • Ngày cấp: 30-07-2014
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 52)

 • Số đăng ký: 33
 • Ngày cấp: 07-03-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Xuân Long

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Xuân Long
 • Số đăng ký: 244
 • Ngày cấp: 24-05-2013
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH MTV Chu Phát

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Chu Phát
 • Số đăng ký: 238
 • Ngày cấp: 14-05-2013
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Chi nhánh DNTN Thanh Nga (Cửa hàng 06)

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Thanh Nga
 • Số đăng ký: 213
 • Ngày cấp: 03-05-2013
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Quý Liên

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Quý Liên
 • Số đăng ký: 62
 • Ngày cấp: 13-08-2018
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Vũ Thư

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Vũ Thư
 • Số đăng ký: 69
 • Ngày cấp: 25-12-2007
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Chi nhánh cửa hàng xăng dầu Tú Anh (Cửa hàng 02)

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Cửa hàng xăng dầu Tú Anh
 • Số đăng ký: 269
 • Ngày cấp: 26-11-2013
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

Công ty TNHH MTV xăng dầu Thuận Thảo (Cửa hàng 04)

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV xăng dầu Thuận Thảo
 • Số đăng ký: 20
 • Ngày cấp: 21-04-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV xăng dầu Thuận Thảo (Cửa hàng 05)

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Thuận Thảo
 • Số đăng ký: 21
 • Ngày cấp: 21-04-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Thanh Nga (Cửa hàng 05)

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Thanh Nga
 • Số đăng ký: 58
 • Ngày cấp: 17-09-2015
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Thanh Nga (Cửa hàng 02)

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Thanh Nga
 • Số đăng ký: 75
 • Ngày cấp: 25-10-2017
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Chi nhánh cửa hàng xăng dầu Tú Anh tại Ia Băng

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Đoa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Cửa hàng xăng dầu Tú Anh
 • Số đăng ký: 14
 • Ngày cấp: 22-03-2017
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể