Danh sách cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Quận/huyện


Công ty TNHH MTV xăng dầu Đức Duy Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Pơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV xăng dầu Đức Duy Gia Lai
 • Số đăng ký: 56
 • Ngày cấp: 07-05-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty CPTM Quy Nhơn - CN Đông Gia Lai (Cửa hàng 05)

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Pơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CPTM Quy Nhơn - CN Đông Gia Lai
 • Số đăng ký: 88
 • Ngày cấp: 16-11-2017
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Công ty TNHH MTV xăng dầu Duy Cường Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Pơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV xăng dầu Duy Cường Gia Lai
 • Số đăng ký: 39
 • Ngày cấp: 08-04-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH Việt Ấn Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Pơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH Việt Ấn Gia Lai
 • Số đăng ký: 79
 • Ngày cấp: 17-12-2015
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Duy Lâm Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Pơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Duy Lâm Gia Lai
 • Số đăng ký: 112
 • Ngày cấp: 18-12-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Phương Sơn

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Pơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Phương Sơn
 • Số đăng ký: 20
 • Ngày cấp: 29-02-2016
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 30)

 • Số đăng ký: 86
 • Ngày cấp: 01-05-2016
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 40)

 • Số đăng ký: 247
 • Ngày cấp: 13-12-2013
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH xăng dầu Hòa Tâm Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Pơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH xăng dầu Hòa Tâm Gia Lai
 • Số đăng ký: 64
 • Ngày cấp: 14-08-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Tân Châu

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Pơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Tân Châu
 • Số đăng ký: 56
 • Ngày cấp: 19-12-2016
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Nhơn Tín

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Pơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Nhơn Tín
 • Số đăng ký: 276
 • Ngày cấp: 18-12-2013
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Thắng Thiên (Trạm xăng dầu Do An)

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Pơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Thắng Thiên
 • Số đăng ký: 250
 • Ngày cấp: 08-02-2013
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty CP kinh doanh và Phát triển Miền Núi Gia Lai (Cửa hàng 09)

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Pơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP kinh doanh và Phát triển Miền Núi Gia Lai
 • Số đăng ký: 199
 • Ngày cấp: 15-01-2013
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

DNTN Tứ Phương

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Pơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Tứ Phương
 • Số đăng ký: 49
 • Ngày cấp: 14-10-2016
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Đức Tính

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Pơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Đức Tính
 • Số đăng ký: 50
 • Ngày cấp: 30-07-2015
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Huy Hoàng (Cửa hàng xăng dầu Thắng Lợi)

 • Quận/huyện: Huyện Đăk Pơ
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Huy Hoàng
 • Số đăng ký: 26
 • Ngày cấp: 06-08-2017
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân