Danh sách cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Quận/huyện


Chi nhánh DNTN Huy Thịnh

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Cửa hàng xăng dầu Huy Thịnh
 • Số đăng ký: 09
 • Ngày cấp: 30-01-2018
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH MTV vận tải Đình Chương

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV vận tải Đình Chương
 • Số đăng ký: 72
 • Ngày cấp: 18-10-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH Ánh Huyền Gia Lai (CH2)

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH Ánh Huyền Gia Lai
 • Số đăng ký: 42
 • Ngày cấp: 08-07-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Huy Thịnh

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Cửa hàng xăng dầu Huy Thịnh
 • Số đăng ký: 60
 • Ngày cấp: 10-02-2015
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Chi nhánh cửa hàng xăng dầu DNTN Đồng Tiến

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Đồng Tiến
 • Số đăng ký: 290
 • Ngày cấp: 27-03-2014
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Cửa hàng xăng dầu Thế Anh - DNTN Thế Anh

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Thế Anh Gia Lai
 • Số đăng ký: 280
 • Ngày cấp: 24-01-2014
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH MTV Uyên Gia Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Uyên Gia Gia Lai
 • Số đăng ký: 46
 • Ngày cấp: 09-12-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Hồng Quê

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Hồng Quê
 • Số đăng ký: 78
 • Ngày cấp: 19-10-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH xăng dầu Hòa Tâm Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH xăng dầu Hòa Tâm Gia Lai
 • Số đăng ký: 81
 • Ngày cấp: 22-12-2015
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty CPTM Quy Nhơn - CN Đông Gia Lai (Cửa hàng 02)

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CPTM Quy Nhơn - CN Đông Gia Lai
 • Số đăng ký: 91
 • Ngày cấp: 16-11-2017
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

DNTN Đức Trọng

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Đức Trọng
 • Số đăng ký: 283
 • Ngày cấp: 03-10-2014
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Đồng Tiến

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Đồng Tiến
 • Số đăng ký: 19
 • Ngày cấp: 22-03-2018
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 51)

 • Số đăng ký: 54
 • Ngày cấp: 12-08-2016
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng xăng dầu Kon Hà Nừng

 • Quận/huyện: Huyện KBang
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP Kon Hà Nừng
 • Số đăng ký: 43
 • Ngày cấp: 14-08-2017
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần