Danh sách cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Quận/huyện


Công ty TNHH MTV Long Bảo - Cửa hàng 04

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Long Bảo
 • Số đăng ký: 67
 • Ngày cấp: 30-08-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Quốc Hùng Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Quốc Hùng Gia Lai
 • Số đăng ký: 2
 • Ngày cấp: 17-01-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Toàn Hoa

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Toàn Hoa
 • Số đăng ký: 69
 • Ngày cấp: 16-10-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty CP xăng dầu dầu khí Phú Yên tại Gia Lai (Cửa hàng Phú Gia)

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP xăng dầu dầu khí Phú Yên tại Gia Lai
 • Số đăng ký: 58
 • Ngày cấp: 10-06-2017
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Công ty TNHH MTV Hoàng Tân Phát

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Hoàng Tân Phát
 • Số đăng ký: 15
 • Ngày cấp: 22-03-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Long Anh Huy

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Long Anh Huy
 • Số đăng ký: 7
 • Ngày cấp: 23-01-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Anh Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Anh Gia Lai
 • Số đăng ký: 9
 • Ngày cấp: 13-02-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Long Bảo - Cửa hàng 02

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Long Bảo
 • Số đăng ký: 83
 • Ngày cấp: 22-12-2015
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Long Bảo - Cửa hàng 01

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Long Bảo
 • Số đăng ký: 82
 • Ngày cấp: 22-12-2015
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Thức Tâm (Cửa hàng 02)

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Thức Tâm
 • Số đăng ký: 4
 • Ngày cấp: 22-01-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Anh Mười

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Anh Mười
 • Số đăng ký: 30
 • Ngày cấp: 02-09-2015
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Hoàng Hân - Cửa hàng 04

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Hoàng Hân
 • Số đăng ký: 24
 • Ngày cấp: 01-05-2015
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Hoàng Hân - Cửa hàng 03

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Hoàng Hân
 • Số đăng ký: 123
 • Ngày cấp: 10-08-2012
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Hoàng Dự

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Hoàng Dự
 • Số đăng ký: 46
 • Ngày cấp: 10-10-2016
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH MTV Hoàng Hân - Cửa hàng 02

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Hoàng Hân
 • Số đăng ký: 102
 • Ngày cấp: 13-06-2012
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Hoàng Hân - Cửa hàng 01

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Hoàng Hân
 • Số đăng ký: 314
 • Ngày cấp: 18-09-2014
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Cầu Bung

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Cầu Bung
 • Số đăng ký: 82
 • Ngày cấp: 01-09-2011
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Hữu Trí

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Hữu Trí
 • Số đăng ký: 77
 • Ngày cấp: 19-10-2018
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Minh Hải

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Minh Hải
 • Số đăng ký: 292
 • Ngày cấp: 22-04-2014
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH MTV xăng dầu Bích Ngọc

 • Quận/huyện: Huyện Krông Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV xăng dầu Bích Ngọc
 • Số đăng ký: 59
 • Ngày cấp: 24-07-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH