Danh sách cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Quận/huyện


Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 22)

 • Số đăng ký: 46
 • Ngày cấp: 24-05-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Hưng Long - Cửa hàng 02

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH Hưng Long Gia Lai
 • Số đăng ký: 11
 • Ngày cấp: 24-02-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Nhật Mai

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Nhật Mai
 • Số đăng ký: 22
 • Ngày cấp: 29-03-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên (Cửa hàng 81)

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên
 • Số đăng ký: 11
 • Ngày cấp: 18-11-2014
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước

DNTN Ngọc Mai - Cửa hàng số 04

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Ngọc Mai
 • Số đăng ký: 65
 • Ngày cấp: 11-05-2015
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH MTV Thủy Triều Lện

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Thủy Triều Lện
 • Số đăng ký: 57
 • Ngày cấp: 15-09-2015
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng xăng dầu - Công ty TNHH MTV Anh Khôi Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Anh Khôi Gia Lai
 • Số đăng ký: 43
 • Ngày cấp: 18-06-2015
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Nguyên Giáp

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Nguyễn Giáp
 • Số đăng ký: 245
 • Ngày cấp: 24-05-2013
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Chi Nhánh Công Ty CP Xăng Dầu Dầu Khí Pv Oil Miền Trung Tại Gia Lai - Cửa hàng xăng dầu Ia Grai

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Chi Nhánh Công Ty CP Xăng Dầu Dầu Khí Pv Oil Miền Trung Tại Gia Lai
 • Số đăng ký: 45
 • Ngày cấp: 09-07-2016
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Công ty TNHH MTV xăng dầu Thuận Thảo (Cửa hàng 03)

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV xăng dầu Thuận Thảo
 • Số đăng ký: 19
 • Ngày cấp: 21-04-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Hoa Đào - Cửa hàng xăng dầu Hoa Đào

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Hoa Đào
 • Số đăng ký: 94
 • Ngày cấp: 23-11-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Phương Tiến (Cửa hàng 02)

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Phương Tiến
 • Số đăng ký: 266
 • Ngày cấp: 19-11-2013
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Phương Tiến (Cửa hàng 01)

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Phương Tiến
 • Số đăng ký: 17
 • Ngày cấp: 14-03-2018
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Hải Tây Phát (Cửa hàng 02)

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Hải Tây Phát
 • Số đăng ký: 279
 • Ngày cấp: 15-01-2014
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Hải Tây Phát (Cửa hàng 01)

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Hải Tây Phát
 • Số đăng ký: 278
 • Ngày cấp: 15-01-2014
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Ngọc Mai - Cửa hàng số 02

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Ngọc Mai
 • Số đăng ký: 39
 • Ngày cấp: 21-04-2015
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Hạnh Hiền

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Hạnh Hiền
 • Số đăng ký: 18
 • Ngày cấp: 22-03-2018
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH MTV Trưng Vương Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Ia Grai
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Trưng Vương Gia Lai
 • Số đăng ký: 7
 • Ngày cấp: 25-01-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 55)

 • Số đăng ký: 35
 • Ngày cấp: 07-03-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 54)

 • Số đăng ký: 34
 • Ngày cấp: 07-03-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH