Danh sách cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Quận/huyện


Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 65)

 • Số đăng ký: 57
 • Ngày cấp: 10-11-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty CP xăng dầu dầu khí Phú Yên tại Gia Lai (Cửa hàng Ia Tul)

 • Quận/huyện: Huyện Ia Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP xăng dầu dầu khí Phú Yên tại Gia Lai
 • Số đăng ký: 93
 • Ngày cấp: 01-12-2016
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Công ty CP Thương mại Nam Gia Lai (Cửa hàng 08)

 • Quận/huyện: Huyện Ia Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP Thương mại Nam Gia Lai
 • Số đăng ký: 52
 • Ngày cấp: 18-08-2015
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Công ty CP xăng dầu dầu khí Phú Yên tại Gia Lai (Cửa hàng Pờ Tó)

 • Quận/huyện: Huyện Ia Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP xăng dầu dầu khí Phú Yên tại Gia Lai
 • Số đăng ký: 91
 • Ngày cấp: 01-12-2016
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Chi nhánh DNTN Quốc Hưng

 • Quận/huyện: Huyện Ia Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Quốc Hưng
 • Số đăng ký: 256
 • Ngày cấp: 13-09-2013
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Chi nhánh DNTN Quốc Hưng

 • Quận/huyện: Huyện Ia Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Quốc Hưng
 • Số đăng ký: 14
 • Ngày cấp: 28-11-2014
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Kim Tân

 • Quận/huyện: Huyện Ia Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Kim Tân
 • Số đăng ký: 297
 • Ngày cấp: 21-05-2014
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Công ty CP xăng dầu dầu khí Phú Yên tại Gia Lai (Cửa hàng Ia MRơn)

 • Quận/huyện: Huyện Ia Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP xăng dầu dầu khí Phú Yên tại Gia Lai
 • Số đăng ký: 89
 • Ngày cấp: 01-12-2016
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Công ty CP xăng dầu dầu khí Phú Yên tại Gia Lai (Cửa hàng Ia Pa)

 • Quận/huyện: Huyện Ia Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP xăng dầu dầu khí Phú Yên tại Gia Lai
 • Số đăng ký: 38
 • Ngày cấp: 15-07-2016
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 26)

 • Số đăng ký: 68
 • Ngày cấp: 16-10-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH