Danh sách cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Quận/huyện


Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 61)

 • Số đăng ký: 69
 • Ngày cấp: 09-11-2018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cửa hàng xăng dầu 668 - Công ty CP xăng dầu dầu khí Phú Yên tại Gia Lai

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP xăng dầu dầu khí Phú Yên tại Gia Lai
 • Số đăng ký: 37
 • Ngày cấp: 24-07-2017
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng xăng dầu Hòa Bình - Công ty CP xăng dầu dầu khí Phú Yên tại Gia Lai

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP xăng dầu dầu khí Phú Yên tại Gia Lai
 • Số đăng ký: 94
 • Ngày cấp: 01-12-2016
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng AyunPa - Công ty CP xăng dầu dầu khí Phú Yên tại Gia Lai

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP xăng dầu dầu khí Phú Yên tại Gia Lai
 • Số đăng ký: 300
 • Ngày cấp: 27-05-2014
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Công ty CP Thương mại Nam Gia Lai (Cửa hàng 07)

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP Thương mại Nam Gia Lai
 • Số đăng ký: 28
 • Ngày cấp: 04-04-2018
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Công ty CP Thương mại Nam Gia Lai (Cửa hàng 06)

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP Thương mại Nam Gia Lai
 • Số đăng ký: 26
 • Ngày cấp: 04-04-2018
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Công ty CP Thương mại Nam Gia Lai (Cửa hàng 01)

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP Thương mại Nam Gia Lai
 • Số đăng ký: 27
 • Ngày cấp: 04-04-2018
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng Phú Bổn - Công ty CP xăng dầu dầu khí Phú Yên tại Gia Lai

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP xăng dầu dầu khí Phú Yên tại Gia Lai
 • Số đăng ký: 92
 • Ngày cấp: 01-12-2016
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cửa hàng Cheo Reo - Công ty CP xăng dầu dầu khí Phú Yên tại Gia Lai

 • Quận/huyện: Thị xã Ayun Pa
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP xăng dầu dầu khí Phú Yên tại Gia Lai
 • Số đăng ký: 90
 • Ngày cấp: 01-12-2016
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Cửa hàng 15)

 • Số đăng ký: 50
 • Ngày cấp: 21-09-2017
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH