Danh sách cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Quận/huyện


Cửa hàng xăng dầu Hữu Phúc - Công ty TNHH MTV xăng dầu Duy Nguyên Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Kông Chro
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV xăng dầu Duy Nguyên Gia Lai
 • Số đăng ký: 37
 • Ngày cấp: 07-11-2016
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Công ty CPTM Quy Nhơn - CN Đông Gia Lai (Cửa hàng 03)

 • Quận/huyện: Huyện Kông Chro
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CPTM Quy Nhơn - CN Đông Gia Lai
 • Số đăng ký: 90
 • Ngày cấp: 16-11-2017
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Công ty TNHH MTV Hùng Trang Gia Lai

 • Quận/huyện: Huyện Kông Chro
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty TNHH MTV Hùng Trang Gia Lai
 • Số đăng ký: 74
 • Ngày cấp: 12-03-2015
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Văn Cường

 • Quận/huyện: Huyện Kông Chro
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Văn Cường
 • Số đăng ký: 270
 • Ngày cấp: 27-11-2013
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Cửa hàng xăng dầu Lê Công Năm - Kông Chro

 • Quận/huyện: Huyện Kông Chro
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Lê Công Năm
 • Số đăng ký: 320
 • Ngày cấp: 17-10-2014
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Năm Giỏi

 • Quận/huyện: Huyện Kông Chro
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Năm Giỏi
 • Số đăng ký: 100
 • Ngày cấp: 30-11-2017
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Thiên Trang

 • Quận/huyện: Huyện Kông Chro
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Thiên Trang
 • Số đăng ký: 29
 • Ngày cấp: 02-09-2015
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Quang Anh (Cửa hàng 03)

 • Quận/huyện: Huyện Kông Chro
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Quang Anh
 • Số đăng ký: 293
 • Ngày cấp: 22-04-2014
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân